โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกันตพงศ์ ดำรักษ์

นางรัตนา วิเวกรวงทอง

นางพันธิตรา เชื้อพลพิชัย

นางจรุณี อนุรัตน์