โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสัมภาษณ์ ดารากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครู คศ.3

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี เพชรชนะ
ครู คศ.3

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
ครู คศ.2