โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสัมภาษณ์ ดารากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ

นางสุมาลี เพชรชนะ

นางจรรยา จินตุลา

นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์