โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครู คศ.3

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี เพชรชนะ
ครู คศ.3

นายสัมภาษณ์ ดารากุล
ครู คศ.3

นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์
ครู คศ.2