โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชยุติ คงใหม่
ครู คศ.1

นางสาวสลิลทิพย์ ริยาพันธ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีอติวิชญ์ รัตนมณี
ครูจ้างสอน

นางสาวบุญนิสา อุธายีร์
ครูจ้างสอน