โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปุณณมา ทองดีเพ็ง
ครูจ้างสอน

นางสาวสุภาพร อุธายีร์
ครูจ้างสอน

นายอนุชาต หีบเพ็ชร
ครูจ้างสอน