โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชยุติ คงใหม่
ครูผู้ช่วย

นายปุณณมา ทองดีเพ็ง
ครูจ้างสอน

นางสาวสุภาพร อุธายีร์
ครูจ้างสอน