โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงลักษณ์ จันทวงศ์

นางวิลัย หัตถิยา

นายวรา อนุรัตน์

นายธราสุต์ แกล้วทนง