โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงลักษณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.2

นายวรา อนุรัตน์
ครู คศ.3

นายธราสุต์ แกล้วทนง
ครู คศ.2

นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์
ครู คศ.2

นายพิสิฏฐ์ ขวัญแข
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง