โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรีดาภรณ์ ติยจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมบัติ แสงศรี
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร บุญมาก
ครู คศ.2

นางสาวภิสรา แสงศรี
ครูจ้างสอน