โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร บุญมาก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมบัติ แสงศรี

นางศิริพร ภูตะมี

นายสุระพล อุ่นใหม่