โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริจันทร์ รัตนะ
ครู คศ.2

นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร
ครูจ้างสอน