โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเอมวรรณ ศุภศรี

นายธเนศร์ แปลงศัพท์

นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน