โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริจันทร์ รัตนะ
ครู คศ.2

นางสาวศิวาพร วาระเพียง
ครู คศ.1

นางสาวรัฐนิตา แก้วไทย
ครูผู้ช่วย