โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจรุณี อนุรัตน์
ครู คศ.3

นายชยุติ คงใหม่
ครู คศ.1

นางสุมาลี เพชรชนะ
ครู คศ.3

นางพันธิตรา เชื้อพลพิชัย
ครู คศ.3

นางรัตนา วิเวกรวงทอง
ครู คศ.3