โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจรุณี อนุรัตน์
ครู คศ.3

นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์
ครู คศ.3

นางสุมาลี เพชรชนะ
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.2