โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจรุณี อนุรัตน์

นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์

นางสุมาลี เพชรชนะ

นางสาวชนิตา ทองคงใหม่

นางเจนจิรา เทพนุรักษ์