โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
คณะผู้บริหาร

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิทักษ์ คงศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริพร ภูตะมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางวิลัย หัตถิยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกันตพงศ์ ดำรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน