โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราพร บุญมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นายชยุติ คงใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน