โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
คณะผู้บริหาร

ดร.ปชานนท์ ชนะราวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางพันธิตรา เชื้อพลพิชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน