โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

น.ส.ประภาวรินทร์ น้อยสำเนียง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอรรถวุฒิ บุญเทพ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน