โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารระบบการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 87.18 KB 56
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 89
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 116
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 106
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 109
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 99
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 96
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 108
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 97
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 98
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 102
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 126
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 101
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 105
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 105
ใบสมัครรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
ใบสมัครนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 93
ใบสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 182