โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารระบบการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 87.18 KB 189535
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 189559
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 189754
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 189584
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 189577
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 189572
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 189571
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 189579
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 189577
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 189573
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 189573
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 189691
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 189577
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 189573
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 189581
ใบสมัครรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
ใบสมัครนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 189562
ใบสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 189651