โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารระบบการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 87.18 KB 146795
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 146466
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 148207
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 146550
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 146641
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 146478
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 146611
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146537
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146417
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146778
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146657
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 147449
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 146485
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146676
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146372
ใบสมัครรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
ใบสมัครนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 146784
ใบสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 146614