โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ใบเคลียร์พัสดุกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 41.75 KB 6
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นรายบุคคล (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 86.54 KB 7
ฝ่ายบริหารวิชาการ
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 0
โครงการสอนกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 23.77 KB 2
คำสั่งที่ 69/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.36 KB 1
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ตัวอย่างแบบบันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 248.65 KB 0
ระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.65 KB 0
คำสั่งที่ 70/2566 เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวัน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.31 KB 14
คำสั่ง ที่ 68/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.15 KB 9
เอกสารระบบการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 87.18 KB 146805
ฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 146478
ฟอร์มแผนการสอน พสป. Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 148373
12_แบบรายงานผลการวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 146562
11_แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม-PLC-ปรับปรุงใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 218.1 KB 146649
10_แผนปฏิบัติงานนิเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.5 KB 146487
9_แบบรายงานผลsgs Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 146619
8_บันทึกการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146549
7_แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146431
6_แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146789
5_แบบวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146666
4_แบบรายงานผลการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 147473
3_แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 146491
2_แบบบันทึกวิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 146689
1_แบบวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146378
เอกสารประจำปี 2565
คู่มือการให้บริการงานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 2
คู่มืองานบริหารบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.05 KB 8
คู่มือนักเรียนปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 17
คู่มือการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.47 KB 1
แนวทางมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.6 KB 7
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.65 KB 9
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.14 KB 8
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.04 KB 8
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.44 KB 8