โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 63 ถึง 14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 63 สอบคัดแยกห้องเรียน นักเรียน ม.1
25 มิ.ย. 61 ถึง 27 มิ.ย. 61 นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
11 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1
19 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ขอเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี 44 ปี พสป. เพื่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม
31 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 59 - อนุมัติการจบหลักสูตร - ปัจฉิมนิเทศ/มอบประกาศนียบัตร – ระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียน ม.3, ม.6 - ประกาศผลการเรียน ภาค 2/2558 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4
25 มี.ค. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และส่งแบบสำรวจรายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/2559 ให้วิชาการ
21 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 นักเรียน สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
19 มี.ค. 59 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
16 มี.ค. 59 ประกาศผลนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4
14 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 นักเรียน สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (ตามตารางสอบ)
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
- นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
- ลงทะเบียนเรียน
- ประกาศผลสอบ , ลงทะเบียนสอบแก้ตัว
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ / ชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายวัดผล/ครูที่ปรึกษา
28 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 ประชุมครูก่อน เปิดภาคเรียน
ประชุมครูก่อน เปิดภาคเรียน
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ฝ่ายบริหาร
07 ต.ค. 58 นำส่งสมุด ปพ.5 ให้ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ฝ่ายวิชาการ
07 ต.ค. 58 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ฝ่ายบริหาร
06 ต.ค. 58 ตรวจทานผลการเรียน
- ตรวจทานผลการเรียน จากสมุด ปพ.5
- ส่งแบบสำรวจราบวิชาที่เปิดสอน 2/2558
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ หัวหน้ากลุ่มสาระ/กรรมการ
06 ต.ค. 58 อบรม การกรอกคะแนนในระบบ SGS
อบรม  การกรอกคะแนนในระบบ SGS

สิ่งที่ครูต้องเตรียม
1. ปพ.5 ทุกรายวิชา
2. คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ฝ่ายทะเบียนวัดผล
01 ต.ค. 58 ถึง 05 ต.ค. 58 จัดทำสมุด ปพ.5
- ตรวจกระดาษคำตอบ
- จัดทำสมุด ปพ.5
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ครูผู้สอน
15 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตามตารางสอน
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ และลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ชั้นม.1 และ ม.4

ลงทะเบียน ชั้นม.2,3,5,6
11 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  

และ Google Apps For Education  เครื่องมือใหม่ในการศึกษาไทย ( สร้างสื่อและข้อสอบออนไลน์ )

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ธ.ค. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบกลางภาค     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2557
ชุดเครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล
17 พ.ย. 57 ถึง 27 พ.ย. 57 การสอบแก้ตัวครัังที่ 2
การสอบแก้ตัวครัังที่ 2
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี (0,ร,มผ) 

ให้สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 27 พ.ย. 2557

ครูประจำวิชาส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 2557
03 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 การสอบแก้ตัวครัังที่ 1
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี (0,ร,มผ) 

ให้สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 3 - 13 พ.ย. 2557

ครูประจำวิชาส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย. 2557
ฝ่ายวัดผล
30 ต.ค. 57 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2557
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
27 ต.ค. 57 ถึง 29 ต.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสื่อนวัฒกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสื่อนวัฒกรรม

วันที่27-29 ตุลาคม 2557  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อำเภอเมืองพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ